Política de privacitat
POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Navegació anònima a través de les pàgines del web
En aquest cas, Teamworkcenter només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:
› La data i l'hora de l'accés al nostre web, per saber les hores de més afluència i fer els ajustaments precisos per proporcionar un servei adequat en hores punta.
› L'adreça d’internet des de la qual es va fer el link que dirigeix al nostre web, per conèixer l'efectivitat dels enllaços que apunten al nostre servidor.
› El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, en benefici dels nostres usuaris.
Aquesta informació és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret o identificar-lo.

2. Navegació amb cookies
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten conèixer informació sobre les opcions escollides per l'usuari.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador o eliminar-les quan ho desitgi.
El nostre web restringeix l'ús de cookies a ocasions esporàdiques en què s'ofereix la possibilitat de no mostrar en endavant un missatge en una finestra emergent. La cookie només es queda gravada el temps necessari per a la funció que compleix i s'elimina automàticament.
Per poder accedir al Teamworkcenter online (aules virtuals) és necessari no tenir bloquejades les cookies de sessió.

3. Emplenar formularis
En aquest cas, la identificació és plena, ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les seves dades al nostre formulari.
Si l'usuari és client de Teamworkcenter, el tractament de les dades personals que voluntàriament ha facilitat són necessàries per mantenir la relació participant-centre. Per això en la inscripció de qualsevol producte formatiu s’inclou una clàusula mitjançant la qual l'usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.
En el cas que l'usuari faciliti les seves dades per obtenir informació dels productes formatius o serveis de Teamworkcenter, o per a qualsevol altra qüestió que no generi una relació de participant-centre, el formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d'autorització, l'acceptació de la qual significarà que l'usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades facilitades, d'acord amb l'LOPD. S'entendrà que l'usuari accepta aquestes condicions si prem el botó "ENVIAR" que es troba en el formulari de recollida de dades, després de la clàusula de consentiment.
En tot cas, l'usuari que figuri a les nostres bases de dades pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació i el d'oposició.

Codis d'accés

Per accedir al Teamworkcenter ONLINE cal identificar-se amb un codi d'usuari i una clau d'accés de vuit dígits com a mínim. El sistema només permet una sola sessió, de manera que un usuari no pot establir més d'una sessió simultània. Així mateix, el sistema bloqueja els codis d'usuari que superin el nombre màxim d'intents de connexió amb una clau d'accés errònia.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Le informamos de que, para la utilización de determinados servicios del portal TEAMWORKCENTER, es necesario que el usuario haya proporcionado previamente determinados datos de carácter personal. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de TEAMWORKCENTER, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos (LPD).

Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a los que TEAMWORKCENTER tenga acceso como consecuencia de su solicitud, utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de comercialización de productos o servicios del portal TEAMWORKCENTER, así como del mantenimiento de cualquier relación, contractual o extracontractual con el mismo.

El usuario queda, igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a la siguiente dirección This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Asimismo, TEAMWORKCENTER garantiza la confidencialidad de los datos personales.

No obstante, TEAMWORKCENTER revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. El usuario consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos para las finalidades a que se refiere el párrafo primero a otras con las que TEAMWORKCENTER concluya acuerdos de colaboración y/o a los proveedores de las mismas.

Asimismo, el usuario acepta que TEAMWORKCENTER , sus proveedores u otras entidades con las que se concluyan acuerdos de colaboración, le remitan información sobre ellas mismas y/o cualesquiera productos, bienes o servicios que comercialicen. TEAMWORKCENTER solicita su autorización expresa para realizar el tratamiento señalado en los párrafos anteriores. No obstante, si usted no desea que este tratamiento sea realizado, puede comunicárnoslo a la siguiente dirección: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it significándole, que conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas entenderemos otorgado el mencionado consentimiento. La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos en la forma establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.

Si tiene cualquier duda pulse aquí para contactar con nosotros.

 
PERSON AREA
(Human Factor Axis)
TEAMWORK AREA
(Human Factor Axis)
(Competitive Advantage Axis)
COMPANY AREA
(Management Vision
Axis)
INNOVATION AREA
(Competitive Advantage Axis)
SECTOR AREA
(Management Vision Axis)

Learning & Mgmt System:
Egovalue

Biomanager: the bionomic manager
Learning & Mgmt System:
The Teamwork Tower
Learning & Mgmt System:
The Company in
your hands
Learning & Mgmt System:
Innovuction

Co-innovation
Learning & Mgmt System:
Alimentourism

EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web developed by Girotecnics
Privacy policy | Legal notice
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web developed by Girotecnics
Privacy policy | Legal notice